Melissa 635-101 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Melissa 635-101, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Melissa 635-101 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Melissa 635-101. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Melissa 635-101 should contain:
- informations concerning technical data of Melissa 635-101
- name of the manufacturer and a year of construction of the Melissa 635-101 item
- rules of operation, control and maintenance of the Melissa 635-101 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Melissa 635-101 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Melissa 635-101, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Melissa service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Melissa 635-101.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Melissa 635-101 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  www .adexi.eu SE Resehårtork ............................................................ 2 DK Rejsehårtørrer ......................................................... 6 NO Reisehårføner ........................................................ 10 FI Ammattikäyttöinen suoristusrauta ........................... . 14 UK T ravel hairdryer ......[...]

 • Page 2

  2 2 3 SE För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya resehårtork ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder den för första gången. Vi r ekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Normal användning av resehårtorken • Felaktig användning av resehårtorken k[...]

 • Page 3

  2 2 3 • Om resehårtorken, sladden eller kontakten är skadad måste den undersökas och, om nödvändigt, repar eras av en auktoriserad reparatör , annars uppstår risk för el-stötar . Försök aldrig att repar era apparaten själv . • Dra ut stickproppen ur vägguttaget vid r engöring. • Undvik att dra i sladden när stickkontakten skal[...]

 • Page 4

  4 4 5 • Första gången resehårtorken används kan den avge in liten mängd rök. Detta är på grund av det extra lager skyddande olja som lagts på värmeelementet värms upp. Detta är helt normalt och ofarligt och försvinner efter en kort stunds användning. • Man startar resehårtorken genom att ställa av/på-knappen (1) i läge I eller[...]

 • Page 5

  4 4 5 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om av[...]

 • Page 6

  6 6 7 For at du kan få mest mulig glæde af din nye rejsehårtørr er , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager rejsehårtørr eren i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om rejsehårtørr erens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER Almindelig[...]

 • Page 7

  6 6 7 Ledning, stik og stikkontakt • Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke rejsehårtørr eren, hvis dette er tilfældet, eller hvis den har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde. • Hvis rejsehårtørr eren, ledningen eller stikket er beskadiget, skal rejsehårtørr eren efterses og om n?[...]

 • Page 8

  8 8 9 BRUG • Rejsehårtørrer ens håndtag (2) kan foldes ud eller ind ved at tage fat om håndtaget og enten folde det ind langs selve rejsehårtørr eren eller folde det ud, indtil det låses fast. T ag altid stikket ud af stikkontakten, inden håndtaget foldes ud eller ind. • Første gang rejsehårtørr eren benyttes, kan der udvikles en lil[...]

 • Page 9

  8 8 9 OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasser es sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektr onisk affald skal bortskaf fes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikr e korrekt ind[...]

 • Page 10

  10 10 11 For å få mest mulig glede av reisehårføner en ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av reisehårføner en • Feil bruk av reisehårføner en kan føre til personskader og skade[...]

 • Page 11

  10 10 11 Ledning, støpsel og stikkontakt • Kontroller r egelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk reisehårføner en dersom du oppdager skader , eller dersom den har falt i bakken eller er skadet på annen måte. • Hvis hårføneren, ledningen eller støpselet er skadet, må apparatet kontroller es og om nødvendig repa[...]

 • Page 12

  12 12 13 BRUK • Håndtaket på reisehårføner en (2) kan legges sammen og åpnes ved å holde i håndtaket og legge det inntil selve hårfønerdelen og åpne det igjen til det låses på plass. T a alltid ut støpselet fra stikkontakten før du legger reisehårføner en sammen eller åpner den. • Første gangen reisehårføner en brukes, kan d[...]

 • Page 13

  12 12 13 INFORMASJON OM A VHENDING OG RESIRKULERING A V PRODUKTET Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge fo[...]

 • Page 14

  14 14 15 Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta hiustenkuivaimestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä matkakuivaimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET Matkakuivaimen normaali käyttö • Matkakuivaimen virheellinen käyttö [...]

 • Page 15

  14 14 15 Johto, pistoke ja pistorasia • T arkista virtajohto ja pistoke säännöllisesti, äläkä käytä matkakuivainta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai hiustenkuivain on pudonnut tai muuten vaurioitunut. • Jos matkakuivain, virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran takia tarkistettava [...]

 • Page 16

  16 16 17 KÄYTTÖ • Matkakuivaimen kahva (2) voidaan taittaa kiinni tai auki pitämällä kiinni kahvasta ja taittamalla se kokoon tai auki niin, että se lukittuu. Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen kuin taitat kahvan kokoon tai auki. • Matkakuivain voi savuta hieman, kun sitä käytetään ensimmäisen kerran. Savu syntyy , kun kuumen[...]

 • Page 17

  16 16 17 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiter omua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on j[...]

 • Page 18

  18 18 19 T o get the best out of your new travel hairdryer , please read through these instructions car efully before using it for the first time. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your travel hairdryer . SAFETY MEASURES Normal use of the travel hairdryer •[...]

 • Page 19

  18 18 19 Cord, plug and mains socket • Check regularly that the cor d and plug are not damaged and do not use the travel hairdryer if it is, or if it has been dropped or damaged in any other way . • If the travel hairdryer , cord or plug is damaged, the appliance must be inspected and, if necessary , repaired by an authorised repair engineer , [...]

 • Page 20

  20 20 21 USE • The travel hairdryer’ s handle (2) can be folded in and out by holding the handle and either folding it in along the actual hairdryer or folding it out until it locks in place. Always remove the plug fr om the socket before folding the handle in or out. • The first time the travel hairdryer is used, it may give of f a small amo[...]

 • Page 21

  20 20 21 INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE dir ective, every member state mu[...]

 • Page 22

  22 22 23 Bevor Sie Ihren neuen Reisehaartr ockner erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEISE Normaler Gebrauch des Reisehaartrockners • Der unsachgemäße Gebr[...]

 • Page 23

  22 22 23 • Legen Sie den Reisehaartrockner nicht auf Kleider , Bettdecken usw ., die aus Synthetikstoffen bestehen und daher hitzeempfindlich und leicht entflammbar sind, solange er eingeschaltet oder noch warm ist. • Um V erbrennungen zu vermeiden sollten Sie die heiße Luft nicht direkt in die Augen oder auf besonders empfindliche Hautfläche[...]

 • Page 24

  24 24 25 VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V ergewissern Sie sich, dass die gesamte V erpackung des Reisehaartrockners entfernt wurde. Der Reisehaartrockner verfügt über einen Schalter zum W echseln der Betriebsspannung zwischen 120 und 230 V (4). Der Schalter befindet sich an der Rückseite des Griffs. Bevor Sie den Haartrockner benutzten, sollten Si[...]

 • Page 25

  24 24 25 REINIGUNG • Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie den Reisehaartrockner mit einem gut ausgewrungenen feuchten T uch mit ein wenig Spülmittel, falls erforderlich. Wischen Sie ihn mit einem tr ockenen T uch wieder ab. • Gelegentlich sollten Sie Staub und Haare mit einer Bürste aus der Luftansaugöf[...]

 • Page 26

  26 26 27 GARANTIEBEDINGUNGEN Diese Garantie gilt nicht, • falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden; • falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vor genommen wurden; • falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist; • bei Fehlern, die aufgrund von Fehler n im Leitungsnetz[...]

 • Page 27

  26 26 27[...]

 • Page 28

  28 28 29 Jeśli pr odukt jest używany w łazience, po uży ciu należy go • odłączyć od źr ódła zasilania, ponieważ sąsiedztw o wody stanowi niebezpiecz eństwo naw et jeśli ur ządzenie jest wyłącz one Dla dodatko wej ochron y zalecane jest zainstalowanie w • obwodzie elektry cznym zasilającym łazienk ę wyłącznika różnico wo[...]

 • Page 29

  28 28 29[...]

 • Page 30

  30 30[...]