Braun BT7050 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Braun BT7050, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Braun BT7050 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Braun BT7050. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Braun BT7050 should contain:
- informations concerning technical data of Braun BT7050
- name of the manufacturer and a year of construction of the Braun BT7050 item
- rules of operation, control and maintenance of the Braun BT7050 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Braun BT7050 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Braun BT7050, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Braun service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Braun BT7050.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Braun BT7050 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  www .braun.com Type 5417 BT 7050 Series 7 Beard T rimmer 94508281_BT7050_CEE_S1.indd 1 94508281_BT70[...]

 • Page 2

  English 6 Français 10 Polski 15 âesk˘ 20 Slovensk˘ 24 Magyar 28 Hrvatski 32 Slovenski 37 Türkç[...]

 • Page 3

  4 click! 9 1a 2 1h 3 4 8a 6 7 8 1b 5 STOP 1c 1c 1 3 5 7 9 1 1 m m a 94508281_BT7050_CEE_S4.indd 1 94[...]

 • Page 4

  5 oi l oil click! b c e h i f g d 94508281_BT7050_CEE_S5.indd 1 94508281_BT7050_CEE_S5.indd 1 14.08.[...]

 • Page 5

  6 Our products ar e designed to meet the highest standards of quality , functionality and design. We[...]

 • Page 6

  7 • Once the appliance is completely charged, dischar ge it through normal use. Then r echarge to [...]

 • Page 7

  8 • The pr ecision trimmer (3) precisely defines lines and edges and is ideal for pr ecise contour[...]

 • Page 8

  9 Preserving the batteries In or der to maintain the optimum capacity of the r echargeable batteries[...]

 • Page 9

  10 F r ançais Nos produits sont conçus pour satisfair e aux plus hautes exigences en matièr e de [...]

 • Page 10

  11 • Posez l’appar eil (arr êté) sur le socle de charge, ou br anchez-le directe- ment sur une[...]

 • Page 11

  12 Coupe / Rasage des contours • Le bloc de coupe (2) coupe et taille les zones larges. Il est id?[...]

 • Page 12

  13 Nettoyage à l’eau • Arr êtez l’appareil puis rincez la tête et les tondeuses à l’eau [...]

 • Page 13

  14 Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l’usu[...]

 • Page 14

  15 Nasze produkty zostały zapr ojektowane po to, aby spełniać najwyższe standar dy jakości, fun[...]

 • Page 15

  16 • Przed pierwszym goleniem lub gdy urządzenie nie było używane przez kilka miesięcy , nale?[...]

 • Page 16

  17 Z dejmij nasadkę, a następnie delikatnie naciągając skórę przesuwaj trymer w kierunku przec[...]

 • Page 17

  18 Konser wacja urządzenia Aby jakoÊç golenia by∏a utrzymywana na niezmiennie wysokim poziomie [...]

 • Page 18

  19 3. Kupujący powinien dostar czyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzen[...]

 • Page 19

  20 Naše výrobky jsou vyr obeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a de[...]

 • Page 20

  21 • Jakmile je holicí strojek úplně nabitý , vybijte ho běžným používáním bez použit?[...]

 • Page 21

  22 • P ř esný zastřihovač (3) přesně zastřihne linie a okr aje. Je ideální pro pr ecizní[...]

 • Page 22

  23 Ochr ana baterií Aby byla udržována optimální kapacita akumulátorových baterií, měl by b[...]

 • Page 23

  24 Naše výrobky sú vyr obené tak, aby spíňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť [...]

 • Page 24

  25 • Po plnom nabití prístr oj vybite normálnym používaním. Následne ho znova nabite na pln[...]

 • Page 25

  26 Strihanie vlasov Vlasy by mali byť čisté, dobr e rozčesané, bez zauzlení a suché. • Na v[...]

 • Page 26

  27 Star ostlivosť o akumulátor P ribližne každých 6 mesiacov nechajte prístroj úplne vybiť ([...]

 • Page 27

  28 T ermékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionális és formatervezői elvár ások alapján t[...]

 • Page 28

  29 • Az első töltés alkalmával vagy ha a készüléket több hónapja nem használta, töltse [...]

 • Page 29

  30 Kontúrnyír ás / Formázás • A széles trimmelő (2) egyenletesen nyírja és trimmeli a nag[...]

 • Page 30

  31 Tisztítás vízzel • K apcsolja ki a készüléket és öblítse le a fejet és a trimmelőket[...]

 • Page 31

  32 Naši su proizvodi dizajnir ani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnos[...]

 • Page 32

  33 • K ad se baterija napuni, ispr aznite je normalnom upor abom. Zatim je napunite do kr aja. Slj[...]

 • Page 33

  34 • P r ecizni trimer (3) precizno oblikuje linije i rubove, stoga je idealan za finalno definir [...]

 • Page 34

  35 Očuvanje baterija K ako biste održali optimalan kapacitet baterija, tr eba pustiti aparat da se[...]

 • Page 35

  36 Singuli d.o.o. , 1 0000, Zagr eb, Primor ska 3, ) 0 1 37 7 2 644, 0 1 66 0 1 777 Elektromehaniča[...]

 • Page 36

  37 Naši izdelki so zasnovani tako, da ustr ezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti i[...]

 • Page 37

  38 • Ko je baterija apar ata povsem napolnjena, jo izpr aznite z normalno upo- r abo. Nato jo pono[...]

 • Page 38

  39 • Z natančnim prir ezovalnikom (3) lahko oblikujete čr te in robove, zato je idealen za natan[...]

 • Page 39

  40 Vzdrževanje brivnika Aby holiaci systém spr ávne fungoval, po každom použití ho namažte je[...]

 • Page 40

  41 Gar ancija ne izključuje pr avic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake n[...]

 • Page 41

  42 Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve şık dizayn ilkelerine bağlı kalınar ak tasar[...]

 • Page 42

  43 • Makine tamamen sarj olduğunda, ürünü normal şekilde kullanar ak şarjını bitirin. Daha[...]

 • Page 43

  44 Saç Kesme Saç temiz, iyice tar anmış, karışıklıkları açılmış ve kuru durumda olmalı[...]

 • Page 44

  45 şarjının yaklaşık her 6 ayda bir tamamen boşalması ger ekir (kullanım yoluyla). Sonr a t?[...]

 • Page 45

  46 P rodusele noastr e sunt concepute pentru a satisface cele mai înalte standar de de calitate, fu[...]

 • Page 46

  47 • Puneţi apar atul în stativul de încărcar e sau cu ajutorul cablului special (8) conectaţ[...]

 • Page 47

  48 Ar anjarea conturului/Styling • Dispozitvul de tuns lat (2) taie uniform şi modelează suprafe[...]

 • Page 48

  49 Cur ăţarea folosind apa • Opriţi apar atul şi clătiţi capul şi dispozitivul de tuns (tri[...]

 • Page 49

  50 În perioada de gar anţie vom r emedia gratuit neconformităţile apar atului, prin r eparar ea [...]

 • Page 50

  51 Руководство по эксплуатации Наша продукция отвечает[...]

 • Page 51

  52 Зарядка Оптимальная окружающая темпера тура для зар?[...]

 • Page 52

  53 • Рек омендуется начина ть с максимальной длины, зат [...]

 • Page 53

  54 Регулярная чис тка прибора продлит срок его службы и [...]

 • Page 54

  55 Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению пр[...]

 • Page 55

  56 É ‡‡ÌÚËfl Ì ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚?[...]

 • Page 56

  57 Ôӂ‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ É ‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï í ‡ÎÓÌÓÏ ·Û‰ÂÚ[...]

 • Page 57

  58 Українська Керівництво з експлуатації Наша продукцi?[...]

 • Page 58

  59 Зарядка Оптимальна темпера тура навколишнього серед[...]

 • Page 59

  60 • Рек омендується почина ти з максимальної довжини, ?[...]

 • Page 60

  61 Регулярне чищення приладу продовжить т ермiн його дiї[...]

 • Page 61

  62 Бритва Braun BT 7050 Beard Trimmer, тип 5417 Адреса в Україні: ТОВ «П[...]

 • Page 62

  63 ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl виробника Для всіх виро[...]

 • Page 63

  64 – Ì‚iÌ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi ÊË‚ÎÂÌÌ?[...]

 • Page 64

  65 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 65 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 65 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]

 • Page 65

  66 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 66 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 66 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]

 • Page 66

  67 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 67 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 67 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]

 • Page 67

  68 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 68 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 68 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]

 • Page 68

  69 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 69 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 69 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]

 • Page 69

  70 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 70 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 70 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]

 • Page 70

  71 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 71 94508281_BT7050_CEE_S6-72.indd 71 14.08.12 09:08 14.08.12 09:08[...]