Philips GC3232 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Philips GC3232. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Philips GC3232 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Philips GC3232 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Philips GC3232, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Philips GC3232 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Philips GC3232
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Philips GC3232
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Philips GC3232
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Philips GC3232 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Philips GC3232 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Philips en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Philips GC3232, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Philips GC3232, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Philips GC3232. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  GC3260, GC3240, GC3232, GC3231, GC3230, GC3221, GC3220[...]

 • Página 2

  2[...]

 • Página 3

  ENGLISH 4 POLSKI 11 ROMÂNĂ 20 РУССКИЙ 27 ČESKY 36 MA GY AR 43 SLO VENSKY 51 УКР АЇНСЬКА 59 HR V A TSKI 67 EESTI 74 LA TVISKI 81 LIETUVIŠKAI 88 SLO VENŠČINA 95 БЪЛГ АРСКИ 102 SRPSKI 111 GC3260, GC3240, GC3232, GC3231, 3230, GC3221, GC3220[...]

 • Página 4

  Important Read these instr uctions for use carefully bef ore using the appliance and sav e them for future reference. ◗ Check if the voltage indicated on the type plate cor responds to the local mains voltage bef ore y ou connect the appliance. ◗ Only connect the appliance to an earthed wall sock et. ◗ Do not use the appliance if the plug, th[...]

 • Página 5

  Preparing f or use Filling the water tank 1 Mak e sure the appliance is unplugged. C 2 Set the steam control to position 0 (= no steam). 3 Open the cap of the filling opening. C 4 Tilt the iron backwar ds and fill the water tank with tap water up to the maximum lev el by means of the filling cup . Do not fill the tank bey ond the MAX indication. Do[...]

 • Página 6

  Using the appliance Steam ir oning 1 Mak e sure that ther e is enough water in the water tank. 2 Select the recommended ir oning temperature (see cha pter 'Preparing f or use', section 'Setting the temperature'). C 3 Select the appr opriate steam setting. Make sur e that the steam setting you select is suitable f or the ironing [...]

 • Página 7

  C 1 Press and r elease the shot-of-steam button. Concentrated shot of steam fr om the special Steam Tip (types GC3260 and GC3240 only) The forward-directed concentrated shot of steam enhances the distribution of steam into ever y par t of y our gar ment. The concentrated shot-of-steam function can only be used at temper ature settings between 2 and[...]

 • Página 8

  Cleaning and maintenance After ir oning 1 Remov e the mains plug from the wall sock et and let the iron cool down. 2 Clean the appliance with a damp cloth. Wipe any scale or deposits off the soleplate with a non-abrasive (liquid) cleaner . C 3 Empty the water tank after cleaning. 4 Let the iron cool do wn. Wind the mains cord round the cor d storag[...]

 • Página 9

  8 Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up . Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities. After the Calc-Clean pr ocess - Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dr y . - Unplug the iron when the temperature light has gone out. - M[...]

 • Página 10

  Solution Check the mains cord, the plug and the wall socket. Set the temperature dial to the required position. Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use'). Set the steam control to a position between 1 and 4 (see chapter 'Using the appliance'). Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing ( 2 to MA[...]

 • Página 11

  W ażne Przed pierwszym użyciem urządz enia zapoznaj się dokładnie z instr ukcją jego obsługi i zachowaj ją na przyszłość, do ewentualnej konsultacji. ◗ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionow ej jest zgodne z napięciem w sieci elektr ycznej. ◗ Podłączaj urządzenie wyłącznie do [...]

 • Página 12

  Przygoto wanie do użycia Napełnianie zbiornika na w odę 1 Spra wdź, czy urządzenie jest odłączone od sieci. C 2 Usta w regulator pary w położeniu 0 (= brak par y). 3 Zdejmij kaptur ek zamykający otwór do nale wania wody . C 4 Przech yl żelazko do tyłu i wypełnij zbiornik w odą z kranu do poziomu "maksimum", używając do te[...]

 • Página 13

  K orzystanie z urządzenia Prasowanie par ow e 1 Upewnij się, czy w zbiorniku jest wystar czająca ilość wody . 2 W ybierz zalecaną temperaturę prasowania (patrz: rozdział "Przygotowanie do użycia"; punkt: "Usta wianie temperatur y"). C 3 W ybierz odpowiednie usta wienie par y . Sprawdź, czy wybrane usta wienie par y jes[...]

 • Página 14

  Uderzenie par y Mocne uderzenie par y pomaga usuwać uporczywe zagniecenia. Funkcji uderzenia par y można użyć wyłącznie dla ustawień temperatur y pomiędzy 2 a MAX. C 1 Wciśnij i zwolnij przycisk uderzenia pary . Sk oncentro wane uderzenie par y ze specjalnej k ońcówki par y (tylk o w modelach GC3260 i GC3240) Skierowane naprzód skoncent[...]

 • Página 15

  Elektr oniczna funkcja odłączania żelazka (tylk o dla modelu GC3260) C ◗ Funkcja elektroniczneg o bezpiecznego wyłączania żelazka automatycznie wyłącza je, jeśli przez chwilę nie b yło ono używane . ◗ Czerwona lampka k ontr olna automatycznego wyłączania zaczyna migotać, wskazując, że żelazk o zostało wyłączone przez funkcj[...]

 • Página 16

  Raz na dwa tygodnie używaj funkcji Calc-Clean. Jeśli w oda w T wojej ok olicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stop y prasującej spadają łuski kamienia wapiennego), powinieneś częściej k orzystać z funkcji Calc-Clean. 1 Spra wdź, czy urządzenie jest odłączone od sieci. 2 Pokrętło r egulatora par y usta w w położen[...]

 • Página 17

  Gwarancja i serwis Jeśli chcesz skorzystać z serwisu lub potrzeb ujesz informacji, bądź jeśli masz jakiś problem, odwiedź naszą stronę w Inter necie: www .philips.pl lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta f ir my Philips (numer telefon u znajdziesz w ulotce gwar ancyjnej). POLSKI 17[...]

 • Página 18

  POLSKI 18 Rozwiązywanie pr oblemów W niniejszym rozdziale opisane są problem y , na które użytko wnik żelazka może natrafić najczęściej. Prz eczytaj, proszę, uważnie poszczególne punkty tego rozdziału. Jeśli nie potr afisz samodzielnie rozwiązać problem u, skontaktuj się, proszę, z Centr um Obsługi Klienta. Rozwiązanie problem [...]

 • Página 19

  Rozwiązanie problem u Raz lub klika razy użyj funkcji Calc- Clean (patrz: rozdział "Czyszczenie i konserwacja"). Aby zatrzymać funkcję bezpiecznego wyłączania żelazka, wykonaj nim kilka nieznacznych ruchów. Wówczas lampka zgaśnie. P o użyciu żelazka opróżnij zbiornik z wody i ustaw pokrętło regulacji par y w położeniu 0[...]

 • Página 20

  Important Citiţi aceste instr ucţiuni de utilizare cu atenţie înainte de a utiliza aparatul şi păstr aţi-le pentr u consultăr i ulterioare . ◗ V erificaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa de înregistrare corespunde tensiunii locale înainte de a conecta a paratul. ◗ Conectaţi aparatul doar la o priză cu legătură la pământ.[...]

 • Página 21

  Pregătir e pentru utilizare Umplerea rezervorului de apă 1 Aparatul nu tr ebuie să fie conectat la priză. C 2 Poziţionaţi buton ul de reglar e a aburului pe poziţia 0 ( = fără abur). 3 Deschideţi capacul orificiului de umpler e a rezervorului. C 4 Înclinaţi fierul şi umpleţi rezervorul de apă până la nivelul maxim cu ajutorul pahar[...]

 • Página 22

  Utilizarea a paratului Călcarea cu abur 1 Asiguraţi-vă că este suficientă apă în r ezer vor . 2 Selectaţi temperatura de călcare recomandată (a se vedea capitolul "Pr egătire de utilizar e", secţiunea "Reglarea temperaturii"). C 3 Selectaţi reglajul de abur corespunzător . Av eţi grijă ca acesta să se potriveasc[...]

 • Página 23

  Jet de abur Un jet de abur puternic ajută la netezirea cutelor mai dure. Funcţia jet de abur poate fi folosită doar la temper aturi între 2 şi MAX. C 1 Apăsaţi şi decuplaţi butonul jet de abur . Jet de abur concentrat, degajat de vârful special Steam Tip (doar GC3260 şi GC3240) Jetul de abur puter nic unidirecţional favorizează distr i[...]

 • Página 24

  Oprire de siguranţă automată electr onică (doar model GC3260) C ◗ Funcţia electronică de siguranţă opr eşte automat fierul dacă acesta nu a fost mişcat o an umită perioadă de timp. ◗ Ledul roşu de oprir e automată începe să clipească pentru a indica oprirea fierului. P entr u a relua încălzirea aparatului, ridicaţi-l sau mi[...]

 • Página 25

  2 Poziţionaţi buton ul de reglar e a jetului de abur pe poziţia 0. 3 Umpleţi rezer v orul până la niv elul maxim. Nu adăugaţi oţet sau alte produse de îndepăr tare a calcar ului în rezer vor ul de apă. 4 Reglaţi termostatul pe poziţia maximă. 5 Introduceţi ştecherul în priză. 6 Scoateţi ştecherul din priză când ledul de temp[...]

 • Página 26

  Depanare Acest capitol include cele mai frecvente problemele ce pot apărea cu fierul dumneavoastră de călcat. P entr u mai multe detalii, vă r ugăm să citiţi diferitele capitole . Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema, vă r ugăm să contactaţi Centr ul Consumatori Philips din ţar a dumneav oastră. ROMÂNĂ 26 Soluţie V erificaţi [...]

 • Página 27

  Внимание Внима тельно прочитайте наст оящую инструкцию перед начал ом экспл уа тации прибора и со храните ее в качестве справочног о ма териала. ◗ Прежде чем подключить утюг к электросети, уб[...]

 • Página 28

  Подгот овка к использованию Заполнение вод онаборного к онтейнера. 1 Убедитесь, чт о утюг отключен от электросети. C 2 Установите парорегулят ор в полож ение 0 (= отсутствие пара). 3 Откройте крыш?[...]

 • Página 29

  29 Во время г лажения бу дет периодически загора ться жел тый темпера турный индика т ор. Использование утюга Г лаж ение с отпариванием. 1 Убедитесь, чт о в водонаборном к онтейнере доста точно в[...]

 • Página 30

  30 C 2 Нажмите кнопку разбрызгива теля неско лько раз для увлажнения ткани перед г лаж ением. К онцентрированный паровой у дар Мощный паровой у дар позволяет разг ладить непода т ливые складки. ?[...]

 • Página 31

  31 Электронная функция авт ома тического выключения (то лько для мо дели GC3260) C ◗ Электронная функция авт оматическ ого выключения автома тически выключает утюг спустя нек от орое время после ?[...]

 • Página 32

  32 ◗ Функция очистки от накипи применяется для у даления частиц накипи. Используйте функцию очистки о т накипи один раз в две недели. Если вода в вашем районе слишк ом ж есткая (т .е. если из под ?[...]

 • Página 33

  Защита окружающей среды C ◗ По ок ончании срока службы не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми о тходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так вы способствуете дел у[...]

 • Página 34

  34 РУССКИЙ Обнаруж ение и устранение неисправностей Данный раздел суммиру ет наиболее общие проблемы, ко торые могут встретиться при пользовании утюг ом. Для более детальног о ознакомления п?[...]

 • Página 35

  35 Способ устранения Воспользуйтесь ф ункцией очистки от накипи (о дин или неско лько раз) (см. раздел «Очистка и ух од»). Слегка переместите утюг для отключения ф ункции. Индика тор погаснет . По[...]

 • Página 36

  Důležité Před použitím přístroje přečtěte podrobně tento návod a uscho vejte ho pro případné pozdější nahlédnutí. ◗ Před pr vním použitím zk ontrolujte, zda údaj o napětí na typovém štítku žehličky odpovídá napětí v e vaší světelné síti. ◗ Použív ejte vždy zásuvku s nulovým k olík em. ◗ Přístr[...]

 • Página 37

  Přípra va k použití Plnění zásobníku vodou 1 Přesvědčte se, že je přístr oj odpojen od sítě. C 2 Regulátor pár y nasta vte do poloh y 0 (= bez pár y). 3 Otevřte uzávěr plnicího otv oru. C 4 Nakloňte žehličku směrem dozadu a pomocí plnicího pohárku naplňte v odní zásobník vodou z k ohoutku až na maximální úro ve[...]

 • Página 38

  P oužívání žehličky Žehlení s pár ou 1 Zk ontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody . 2 Nasta vte doporučenou teplotu žehličky (viz kapitolu "Přípra va k použití", odstav ec "Nasta vení teploty"). C 3 Zvolte vhodné nasta v ení pár y . Přesvědčte se , že nasta vení, které jste zvolili, je odpovídá[...]

 • Página 39

  39 C 1 Stiskněte a uvolněte tlačítk o parního impulsu. K oncentrovaný parní impuls ze speciální parní špičky (pouze GC3260 a GC3240) Dopředu směrovaný k oncentrovaný proud pár y zlepšuje distr ibuci pár y do všech částí žehleného prádla. Funkci k oncentrovaného parního impulsu lze požít pouz e při nastav ení teploty [...]

 • Página 40

  Čištění a údržba P o ukončeném žehlení 1 Vytáhněte síťov ou zástrčku ze zásuvky a nechte žehličku vychladnout. 2 Pomocí na vlhčeného hadříku otřete žehličku. P oužijte tekutý čisticí prostředek pr o odstranění případných zbytků v odního kamene z žehlicí ploch y . C 3 Po vyčištění žehličky vyprázdněte[...]

 • Página 41

  41 Ze dna žehličky začne vystupovat horká voda s párou a odplaví současně všechny nečistoty (pokud jsou přítomn y). 8 Když je všechna voda vystříkána, tlačítk o funkce Calc-Clean opět uvolněte. P okud by neb yly odstraněny všechny nečistoty , celý postup opakujte . P o ukončení funkce Calc-Clean - Zapněte žehličku, ab [...]

 • Página 42

  42 ČESKY Řešení Zkontrolujte zástrčku, přívodní kabel i síťov ou zásuvku. Nastavte regulátor na požado vanou teplotu. Naplňte zásobník vodou (viz kapitolu "Příprava k použití"). Nastavte regulátor pár y do polohy mezi stupněm 1 a 4 (viz kapitolu "P oužívání přístroje"). Nastavte teplotu, která je v[...]

 • Página 43

  F ontos A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra. ◗ A készülék csatlak oztatása előtt ellenőrizze , megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültség a hel yi hálózati feszültségnek. ◗ A készülék et csak földelt fali konnektorhoz csatlak o[...]

 • Página 44

  Előkészítés használatra A víztartály feltöltése 1 Vigyázzon, hogy a készülék hálózati csatlak ozó dugója ki leg yen húzva a fali k onnektorból. C 2 Állítsa a gőzölés vezérlőt a 0 hel yzetbe (nincs gőz) 3 Nyissa ki a töltőnyílást. C 4 Billentse hátrafelé a vasalót és a mérőpohatar használva töltse meg a víztar[...]

 • Página 45

  A készülék használata V asalás gőzzel 1 Győződjön meg róla, hog y elég víz van-e a tartályban. 2 Válassza a ja vasolt vasalási hőmérsékletet (lásd az "Előkészítés használatra", "A hőmérséklet beállítása" c . részt). C 3 Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást úgy , hogy az megfeleljen a válas[...]

 • Página 46

  46 Gőzlövet Egy erőteljes gőzlövet segít a makacs gyűrődések eltáv olításában. A gőzlövet funkció csak 2 és MAX közötti hőfok mellett működik. C 1 Nyomja le, majd engedje fel a gőzlövet g ombját. K oncentrált gőzlövet a speciális gőzölös orr on k eresztül ( csak a GC 3260 és GC 3240 típusoknál) A közvetlenül to[...]

 • Página 47

  47 Elektr onikus biztonsági kikapcsoló funkció C ◗ Az elektronikus biztonsági kika pcsolás funkció automatikusan kikapcsolja a vasalót abban az esetben , ha a készülék egy ideig mozdulatlan marad. ◗ A piros, automata kikapcsoló lámpa elk ezd villogni, hogy jelezze a vasalót a biztonsági kikapcsolás funkció kapcsolta ki. Ha a vas[...]

 • Página 48

  48 1 Vigyázzon, hogy a készülék hálózati csatlak ozó dugója ki leg yen húzva a fali k onnektorból. 2 Állítsa a gőzölés vezérlőt a 0 hel yzetbe (nincs gőz) 3 Töltse fel a víztartályt a maximális szintig. Ne töltsön a víztar tályba ecetet vagy egyéb vízkő-mentesítő sz er t. 4 Állítsa be a maximális vasalási hőfok o[...]

 • Página 49

  49 Jótállás és szerviz Ha információr a van szüksége , vagy valamilyen probléma merült f el, akkor látogasson el a Philips honlapjára ( www .philips.com ), vagy forduljon or szága Philips vevősz olgálatához (a telefonszámot megtalálja a világ minden részére vonatkozó garancialevélen). Ha országában nem működik ily en vev?[...]

 • Página 50

  50 Elhárítás Ellenőrizze a csatlakozó vezeték et, a dugót és a fali konnektor t. Állítsa a hőmér séklet szabály ozó gombot a megfelelő állásba. Töltse fel a víztar tályt (lásd az "Előkészítés használatra" c . részt). Állítsa a gőzölés vezérlőt 1 és 4 közötti fokozatra ( lásd "Készülék haszná[...]

 • Página 51

  Dôležité upozornenie Pred použitím zariadenia si pozor ne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie. ◗ Pred tým ak o zariadenie pripojíte do siete sk ontrolujte, či napätie uvedené na štítku s označením modelu zariadenia súhlasí s napätím v sieti. ◗ Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky . ?[...]

 • Página 52

  Prípra va na použitie Plnenie zásobníka na vodu 1 Uistite sa, že žehlička nie je pripojená do siete . C 2 Ovládanie napar ovania nasta vte do poloh y 0 (= bez par y). 3 Otvorte kr yt plniaceho otv oru. C 4 Žehličku nakloňte dozadu a pomocou odmerky po značku maxima naplňte jej zásobník v odou z vodov odu. Zásobník vody nenapĺňaj[...]

 • Página 53

  P oužitie zariadenia Napar ovanie 1 Presv edčte sa, či je v zásobníku vody dostatok v ody . 2 Nasta vte odporúčanú teplotu žehlenia (viď kapitola "Prípra va na použitie", časť "Nastav enie teploty"). C 3 Zvoľte vhodné nasta v enie naparo vania. Uistite sa, že nastav enie napar ovania je vhodné pre zv olenú tep[...]

 • Página 54

  54 C 1 Stlačte a uvoľnite tlačidlo impulz pary . K oncentrovaný impulz pary zo špeciálneho otvoru Steam Tip (len modely GC3260 a GC3240) Dopredu smer ujúci koncentro vaný impulz par y zlepšuje distribúciu par y do celej žehlenej látky . Túto funkciu môžete použiť len pri nastav ení teploty medzi 2 a MAX. C 1 Stlačte a uvoľnite t[...]

 • Página 55

  55 Funkcia elektr onického bezpeãnostného vypnutia (len model GC3260) C ◗ Ak ste určitý čas žehličk ou nepohli, elektronická bezpečnostná funkcia ju vypne. ◗ Blikajúce čer v ené kontr olné svetlo znamená, že žehličku vypla elektronická bezpečnostná funkcia. Aby sa žehlička zno vu zohriala, zodvihnite ju, alebo ňou jemne[...]

 • Página 56

  56 2 Ovládanie napar ovania nasta vte do poloh y 0. 3 Zásobník vody na plňte na maximálnu úro veň. Do zásobníka nepridávajte ocot, ani iný prostr iedok na odstránenie vodného kameňa. 4 Nasta vte maximálnu teplotu žehlenia. 5 Zariadenie pripojte do siete. 6 K eď zhasne k ontr olné svetlo nasta venia teploty , žehličku odpojte zo [...]

 • Página 57

  57 Riešenie pr oblémo v V tejto kapitole sú uvedené najbežnejšie prob lémy , s ktorými sa môžete stretnúť pri žehlení. *alšie informácie získate v jednotlivých častiach návodu. V prípade , že nedokážete odstrániť vzniknutý problém, kontaktujte Centr um starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips v o V ašej krajine[...]

 • Página 58

  58 SLO VENSKY Riešenie Jemne pohnite žehličkou, aby ste deaktivo vali funkciu automatického vypnutia. Kontrolné svetlo zhasne . P o použití vyprázdnite zásobník na vodu a o vládanie naparovania nastavte do polohy 0. Žehličku odkladajte vo zvislej polohe. Možná príčina Bola aktivo vaná funkcia automatického vypnutia (viď kapitola[...]

 • Página 59

  Увага! Прочитайте цю інстр укцію уважно перед використанням пристрою та зберігайте для по дальшого вик ористання. ◗ Перевірте, чи збіг ається напруга, вказана на т аб личці характеристик, із ?[...]

 • Página 60

  Підготовка д о використання Заливка води у резерв уар праски 1 Перек онайтеся, що пристрій від'єднано від розетки. C 2 Встановіть регулят ор пари у полож ення 0 (= немає пари). 3 Відкрийте к овпа?[...]

 • Página 61

  Використання пристрою Прасування з паром 1 Перевірте, щоб у прасці було д осить води. 2 Виберіть рек омендовану темпера туру (див. температур у "Підгот овка до вик ористання", розділ "Вст[...]

 • Página 62

  62 Функція "Shot of steam" (викид пари) По тужний викид пари допомагає усунути зморшки, які важко розправити. Функція "shot-of-steam" мож е застосов уватися лише при встановленій темпера турі між 2[...]

 • Página 63

  63 Електронний запобіжний пристрій автома тичного вимикання (лише модель GC3260) C ◗ Електронний запобіжний пристрій автома тичного вимикання вимикає праску , якщо вона не рухалася протягом дея?[...]

 • Página 64

  64 1 Перек онайтеся, що пристрій від'єднано від розетки. 2 Встановіть регулят ор пари у полож ення 0. 3 Залийте вод у у праску до мак симального рівня. Не заливайте оцет чи інший засіб для видале?[...]

 • Página 65

  65 Г арантія і обсл уговування Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникли проблеми, зверніться до веб-ст орінки компанії "Philips" - www .philips.com , або зверніться до Центр у обсл уговування кл[...]

 • Página 66

  66 спосіб усунення Перевірте стан шнур у живлення, вилки і розетки. Встановіть регу лятор темпера тури у потрібне п олож ення. Наповніть водяний бачок (див. г лав у "Підго товк а до використан?[...]

 • Página 67

  V ažno Prije upor abe apar ata pažljivo pročitajte o ve upute i sačuvajte ih za kasniju uporabu. ◗ Prije nego što uključite aparat, provjerite da li na pon na pločici modela odgovara mr ežnom naponu. ◗ Aparat spojite isključivo na uzemljen u zidnu utičnicu. ◗ Nikadane k oristiteaparat ak o su utikač, mrežni kabel ili sam aparat o?[...]

 • Página 68

  Priprema za uporabu Punjenje spremnika za v odu 1 Budite sigurni da je glačalo isključeno iz el. struje . C 2 Posta vite k ontr olu pare na poziciju 0 (=nema par e). 3 Otvorite poklopac otv ora za punjenje. C 4 Pomaknite glačalo unazad i na punite spremište v ode do oznake maksimuma pomoću čaše za punjenje. Ne punite spremnik iznad oznake MA[...]

 • Página 69

  Uporaba aparata Parno glačanje 1 Pro vjerite ima li u spremniku dov oljno vode. 2 Posta vite odg ovarajuću temperaturu glačanja (vidi pogla vlje 'Priprema za uporabu' , 'Posta va temperature'). C 3 Odaberite odgovarajuću posta vu par e . Provjerite da li posta va pare odg ovara odabranoj temperaturi glačanja: - 1 - 2 za umj[...]

 • Página 70

  70 C 1 Pritisnite i otpustite gumb za mlaz pare. K oncentrirani mlaz pare (samo GC3260 I GC3240) Ravno naprijed usmjereni koncentrir ani mlaz pare pospješuje distribuciju pare u svaki djelić odjeće koju glačate . Ova funkcija se može koristiti samo na temper aturama izmedju 2 i MAX. C 1 Pritisnite i otpustite gumb za mlaz pare. Ok omiti mlaz p[...]

 • Página 71

  Čišćenje i održa vanje Nak on glačanja 1 Izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i osta vite glačalo da se ohladi. 2 Aparat čistite mek om tkaninom. Kamenac ili druge nečistoće sa grijaće ploče obrišite uz pomoć nek og neabrazivnog tekućeg sredstva za čišćenej. C 3 Ispraznite spremište za v odu nak on čišćenja. 4 Osta vite gl[...]

 • Página 72

  72 8 Otpustite Calc-Clean tipku čim se spremnik isprazni. Ako u glačalu još ima nečistoće, ponovite Calc-Clean postupak. Nak on Calc-Clean postupka - Utaknite utikač u zidnu utičnicu i osta vite glačalo da se zagr ije kako bi se grijaća ploča osušila. - Izvucite mrežni kabel iz utičnice kada se kontrolno svjetlo temperature ugasi. - Nj[...]

 • Página 73

  73 Rješenje Provjerite mrežni kabel, utikač i zidnu utičnicu. P ostavite regulator temperature u odgovarajući položaj. napunite spremnik s vodom P ostavite k ontrolu pare na poziciju izmedju 1 i 4 (vidi poglavlje 'Korištenje aparata') P ostavite temeperatur u glačanja pogodnu za glačanje sa parom( 2 to MAX). Stavite glačalo na s[...]

 • Página 74

  P ange tähele! Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles edaspidiseks. ◗ Enne seadme sisselülitamist k ontrollige, kas seadme andmeplaadile märgitud voolutuge vus vastab kohalikule v oolutugevusele. ◗ Ühendage seade ainult maandatud seinapistikusse. ◗ Ärge kasutage seadet, kui pistik, juhe või seade ise on vigastatud või[...]

 • Página 75

  75 C 4 Kallutage triikrauda ning valage veenõusse täitenõuga kraaniv ett kuni maksimaalse tähiseni. Ärge kunagi täitke veepaaki üle MAX-tähise . Ärge pange veepaaki lõhnaõli, äädikat, tär klist, katlakivieemaldit ega vett millest on keemiliselt eemaldatud katlakivi. 5 Sulgege täitea va kaas (klõpsatus). T emperatuuri valik C 1 Pange[...]

 • Página 76

  76 K uivtriikimine C 1 K eerak e aururegulaator asendisse 0 (= kuivtriikimine). 2 V alige vasta v triikimistemperatuur (vt pt ÍEttevalmistus kasutamiseksÍ, lõik ÍT emperatuuri seadistamineÍ). Lisafunktsioonid Niisutusfunktsioon Niisutusfunktsiooni võib kasutada raskesti eemaldatavate kor tsude kõr valdamiseks igal temperatuur il. 1 Jälgige,[...]

 • Página 77

  77 V er tikaalne aurupahvak C 1 Aurupahvaku funktsiooni saate kasutada ka püstiasendis triikrauaga. Seda kasutage raskesti eemaldatavate kor tsude kõr valdamiseks rippuvatelt r iietelt, kardinatelt jms. Ärge kunagi suunake aur ujuga inimeste poole . Tilgalukusti (ainult mudelid GC3260, 3240, 3232, 3231, 3230) Sellel triikr aual on funktsioon, mi[...]

 • Página 78

  78 C 5 Hoidk e triikrauda alati selle alusel kindlas ja kuivas kohas. Double-Active katlakivi eemaldamissüsteem Double-Activ e katlakivi eemaldamissüsteem tagab tr iikrauale pikema kasutusea. C ◗ Katlakivi eemaldamistabeltid väldivad auru väljumisauguk este ummistumise. T abletid toimivad kestvalt ja neid ei pea vahetama. ◗ Double-Active ka[...]

 • Página 79

  79 P eale katlakivi eemaldamist - Ühendage triikr aud vooluvõr ku ja laske triikr aual soojeneda, kuni tald on kuiv . - Kui temperatuur imär gutuli kustub, eemaldage pistik pistikupesast. - Liigutage triikr auda mõne (vana) r iide peal. Nii aur ustub tr iikr auda jäänud vesi ja väljub talla a vadest. - Laske triikr aual enne hoiukohta panemi[...]

 • Página 80

  80 Lahendus Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa. Seadke temperatuur i regulaator nõutud asendisse. Tätike veepaak v eega (vt pt ÍEttevalmistus kasutamiseksÍ). Pange aurukontroll 1 kuni 4 vahemikku (vt pt `Seadme kasutamine`). V alige aur uga triikimiseks sobiv temperatuur ( 2 kuni MAX). Pange triikr aud jalasele seisma ja oodake enn[...]

 • Página 81

  Svarīgi! Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šīs pamācības un saglabājiet tās turpmākām uzziņām. ◗ Pirms ierīces pievienošanas elektr otīklam pārbaudiet, vai uz modeļa plāksnes norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. ◗ Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektr otīkla sienas k ontaktroz[...]

 • Página 82

  Sagata v ošana lietošanai Ūdens tvertnes piepildīšana 1 Pārliecinieties, ka ierīce nav pie vienota elektrotīklam. C 2 Noregulējiet tvaika pade ves slēdzi 0 stāv oklī (= bez tvaika). 3 Atveriet uzpildes atv eres vāciņu. C 4 Sasveriet gludekli atpakaļ un ar uzpildes trauku piepildiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni līdz maksimālā l?[...]

 • Página 83

  Ierīces lietošana Gludināšana ar tvaiku 1 Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens. 2 Izvēlieties ieteicamo gludināšanas temperatūru (sk. nodaļas "Sagata vošana lietošanai" apakšnodaļu "T emperatūras regulēšana"). C 3 Izvēlieties tvaika padev es režīmu. Pārliecinieties, ka izvēlētais tvaika[...]

 • Página 84

  84 Pastiprināta tvaika padev e Šo funkciju var izmantot, gludinot augstā temperatūrā, lai izlīdzinātu grūti izgludināmas krokas. Pastiprinātas tvaika padeves funkciju var izmantot tikai tad, ja temperatūr a ir noregulēta no 2 līdz MAX. C 1 Piespiediet un atlaidiet pastiprinātas tvaika padev es taustiņu. K oncentrēta pastiprināta tv[...]

 • Página 85

  85 Elektr oniskā automātiskā izslēgšanās (tikai modelim GC3260) C ◗ Ja gludeklis kādu laiku netiek kustināts, iebūvētā elektroniskā automātiskās izslēgšanās funkcija to izslēdz. ◗ Sarkanā signāllampiņa sāk mirgot, norādot, ka automātiskās izslēgšanās funkcija ir izslēgusi gludekli. Lai gludeklis vēlreiz uzkar stu, [...]

 • Página 86

  86 3 Piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa iezīmei MAX. Nelejiet ūdens tver tnē etiķi vai citus tīrīšanas līdzekļus. 4 Noregulējiet maksimālo gludināšanas temperatūru. 5 Iespraudiet elektro vada kontaktspraudni elektr otīkla k ontaktrozetē. 6 Kad temperatūras signāllampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no elektro[...]

 • Página 87

  Kļūmju no vēršana Šajā nodaļā aprakstītas visizplatītākās gludekļa darbības kļūmes. Sīkāku informāciju sk. atsevišķās nodaļās. Ja kļūmi nevarat novērst, sazinieties ar Philips Pakalpojum u centr u savā valstī. 87 LA TVISKI Risinājums Pārbaudiet elektrovadu, kontaktspraudni un sienas kontaktrozeti. Pagrieziet temperat?[...]

 • Página 88

  Svarbu žinoti Siekiant didžiausio saugumo, pr ieš naudodami aparatą, atidžiai per skaitykite šias instr ukcijas ir saugokite jas tolimesniam naudojimui. ◗ Prieš įjungiant prietaisą, patikrinkite , ar elektros įtampa, nurodyta ant modelio plokštelės, atitinka vietinę elektros įtampą. ◗ Prietaisą junkite tik į įžemintą elektro[...]

 • Página 89

  89 C 4 Palenkite lygintuvą atgal ir į vandens r ezer vuarą specialiu indeliu pripilkite vandens iki maksimalios vandens lygio žymos. Neužpildykite rezer vuaro virš MAX atžymos. Į vandens rezer vuarą nepilkite kvepalų, acto , krakmolo, nuosėdų valymo priemonių, lyginimo priedų, chemiškai išvalyto vandens ar kitoki chemikalų. 5 Užda[...]

 • Página 90

  90 B Kai tik temparatūr a pesieks nustatytą r ibą, galima pradėti lyginti su garais. B Jei pasirinkta lyginimo temperatūra yr a per žema (nuo MIN iki 2 ), iš pado gali imti lašėti vanduo (žr . skyr ių "Išsiliejimo stabdymas"). L yginimas be garų C 1 Nustatykite garų reguliatorių ties 0 padėtimi ("nenaudojant garų&quo[...]

 • Página 91

  91 C 1 Nuspauskite ir atleiskite garų srauto m ygtuką. V er tikali garų sr ovė C 1 Garų srauto funkciją taip pat galima naudoti, laikant lygintuvą vertikaliai. Ši funkcija naudojama, kai norima išlyginti raukšles, esančias ant pakabintų drabužių, užuolaidų ir pan. Niekuomet nenukreipkite garo į žmones. Išsiliejimo stabdymas (tik [...]

 • Página 92

  92 C 3 Po val ymo ištuštinkite vandens rezervuarą. 4 Palikite lygintuvą atvėsti. Apvyniokite laidą apie laido saug ojimo skyrelį ir pritvirtinkite jį spaustuku. C 5 L ygintuvą visada saugokite, pastatytą ant kulno saugioje ir sausoje vietoje. Dvigubo veikimo kalkių šalinimo sistema Dvigubo veikimo kalkių šalinimo sistema garantuoja, k[...]

 • Página 93

  93 8 Atleiskite kalkių šalinimo m ygtuką kai tik iš rezervuaro išbėga vanduo . Pakar tokite kalkių šalinimo procedūrą, jei lygintuve yra daug nešvar umų. P o kalkių šalinimo procedūr os - Įjunkite laidą į elektros lizdą ir leiskite lygintuvui kaisti, kad išdžiūtų jo padas. - Kai išsijungė temperatūros lemputė, iš maitini[...]

 • Página 94

  Sprendimas Patikrinkite laidą, kištuką ir rozetę. Nustatykite temperatūros reguliator ių ties norima padėtimi. Pripildykite vandens rezer vuarą (žiūrėkite skyrelį "Pasiruošimas naudojimui"). Garų reguliavimo diską n ustatykite ties poziciją tarp 1 ir 4 (žr . skyr ių "Prietaiso naudojimas"). Pasirinkite temperat[...]

 • Página 95

  P omembno Pred uporabo apar ata pazljivo preberite ta navodila in jih shranite tudi za kasneje . ◗ Preden a parat priključite na električno omrežje pr everite, ali napetost, označena na tipski plošči, ustr eza napetosti v lokalnem električnem omrežju. ◗ Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico . ◗ Ne uporabljajte aparata, če je [...]

 • Página 96

  Pripra va za uporabo P olnjenje rezervoarja za vodo 1 Pazite, da bo likalnik izključen iz električnega omr ežja. C 2 Parni regulator nasta vite na položaj 0 (= br ez pare). 3 Odprite pokro vček odpr tine za polnjenje. C 4 Nagnite likalnik nazaj in sk ozi odpr tino za polnjenje napolnite rezervoar z v odo do maksimalnega nivoja. Ne nalijte prek[...]

 • Página 97

  Uporaba aparata Likanje s par o 1 Pazite, da bo v r ezer voarju do volj v ode . 2 Izberite priporočeno temperatur o likanja (glej pogla vje "Pripra va za uporabo", odsek "Nastavite v temperature"). C 3 Izberite primerno parno nasta vitev . Pazite, da bo parna nasta vitev , ki jo izber ete, primerna za izbrano temperatur o likan[...]

 • Página 98

  98 C 1 Pritisnite in spustite gumb za sunk oviti izpust pare. K oncentriran sunkoviti izpust par e iz posebne parne k onice "Steam Tip" (samo pri modelih GC3260 in GC3240) Naprej usmerjen koncentrir an sunko viti izpust pare izboljša porazdelitev pare na vsak košček oblačila. Koncentrir an sunko viti izpust pare se lahko uporablja le [...]

 • Página 99

  99 - Če temperatur na lučka ne zasveti, je likalnik pr ipr a vljen za likanje . Čiščenje in vzdrže vanje P o likanju 1 Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi. 2 Očistite aparat z vlažno krpo . Obrišite apnenec in usedline iz likalne plošče z neagresivnim (tek očim) čistilom. C 3 Po čiščenju izpr[...]

 • Página 100

  100 6 K o temperaturna lučka ugasne, likalnik izključite iz električnega omrežja. C 7 Pridržite likalnik nad odtok om, pritisnite in držite "Calc-Clean" tipk o ter nežno potresite likalnik. Para in vrela voda bosta prišli iz likalne plošče . Nečistočo in delčke apnenca (če jih je kaj) bo tako mehansko izpralo. 8 Spustite gum[...]

 • Página 101

  Prema go vanje teža v T o poglavje vsebuje najbolj pogoste prob leme , na katere lahk o naletite pri upor abi likalnika. Za podrobnejše informacije si preber ite posamezne odseke. Če problema ne morete rešiti, se obr nite na Philipsov o or ganizacijo v vaši drža vi. 101 SLO VENŠČINA Rešitev Preverite omrežni kabel, vtikač in omrežno vti[...]

 • Página 102

  Важно Преди да използва те уреда, прочетете внима т елно тези инструкции и ги запазет е за справка в бъдеще. ◗ Преди да свърж ете уре да, проверете дали напреж ението, отбелязано на плочка та с ?[...]

 • Página 103

  Подгот овка за употреба Пълнене на резервоара за вода 1 Внимавайте уредът да е изключен от контакта. C 2 Наг ласете регула тора на пара та в полож ение 0 (= без пара). 3 Отворете капачка т а на о твор[...]

 • Página 104

  Използване на уреда Парно г ладене 1 Проверете дали в резервоара за вода има д ост а тъчно вода. 2 Изберете препоръчвана т а темпера тура на г ладене (вж. част "Подгот овка за употреба", разд?[...]

 • Página 105

  105 Парен у дар Парният у дар помага за премахване на упорити гънки. Функцията "Парен у дар" може да се изпо лзва само при настройка на темпера тура та межд у 2 и MAX. C 1 На тиснете и освободете ?[...]

 • Página 106

  106 Функция за електронно пре дпазно изключване (само модел GC3260) C ◗ Функцията за електронно пре дпазно изключване автома тично изключва ютията, ако не е местена известно време. ◗ Червеният све[...]

 • Página 107

  107 много твърда (т . е. по време на г ладене от г ладещата плоча излиза т люспици) функцията Calc-Clean трябва да се изпо лзва по-често. 1 Внимавайте уредът да е изключен от контакта. 2 Наг ласете регула [...]

 • Página 108

  Г аранции и сервизно обсл ужване Ако се нуждает е от информация или има т е проблем, посет ете Интернет сайта на Philips на адрес www .philips.com или се обърнете към Центъра за обсл ужване на клиенти на Phi[...]

 • Página 109

  109 БЪЛГ АРСКИ Решение Проверете кабела, щепсела и контакта. Поставете темпера турна та скала в необхо димот о п олож ение. Напълнете резервоара (вж. раздел "Подг от овка за упо треба"). Наг л[...]

 • Página 110

  110 Решение Раздвиж ете леко ютията, за да деактивира те функцията за предпазно изключване. Индика торът изгасва. След използване изпразвайте водния резервоар и наг ласяйте парния регу лат ор ?[...]

 • Página 111

  V ažno Pre upotrebe pažljivo pročitajte o vo upustvo , i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. ◗ Pre neg o uključite uredjaj, pov erite da li voltaža na vedena na tipsk oj pločici odgovara napon u lokalne električne mreže. ◗ Aparat uključujte samo u utičnicu sa uzemljenjem. ◗ Nemojte k oristiti uređaj ak o utikač, kabl ili sam uređa[...]

 • Página 112

  Pre upotr ebe Punjenje posude za vodu 1 Pro verite da li je ur eđaj isključen iz električne mreže. C 2 Namestite k ontrolu par e u položaj 0 (= nema pare). 3 Otvorite poklopac otv ora za punjenje. C 4 Nagnite peglu unazad i napunite r ezer voar v odom iz česme do maksimalnog nivoa uz pmoć šoljice za punjenje. Ne punite posudu za vodu preko [...]

 • Página 113

  Upotreba P eglanje parom 1 Pro verite da li u posudi ima dov oljno vode. 2 Izaberite preporučen u temperaturu peglanja (vidi poglavlje 'Pr e upotrebe', deo 'Podeša vanje temperature'). C 3 Izaberite odgovarajuće podeša vanje za paru. Prov erite da li podeša vanje koje ste izabrali odg ovara podešenoj temperaturi peglanja. [...]

 • Página 114

  114 C 1 Pritisnite i otpustite taster za mlaz pare. K oncentrisani mlaz pare iz posebne gla vu za paru (samo tipovi GC3260 i GC3240) Koncentrisani mlaz pare koji je usmeren unapred poboljšava raspodelu pare prema svakom delu tkanine. Funkcija koncentrisanog mlaza mogu se koristiti samo pr i vrednostima temperature između 2 i MAX. C 1 Pritisnite i[...]

 • Página 115

  115 - Ako se lampica za temperatur u ne upali, pegla je spremna za upotrebu. Čišćenje i održa vanje Nak on peglanja 1 Isključite utikač iz utičnice, i osta vi peglu da se ohladi. 2 Očistite uređaj vlažnom krpom. Obrišite sav kamenac ili naslage sa grejne ploče sa neabrazivnim (tečnim) sr edstvom za čišćenje. C 3 Posle čišćenja, i[...]

 • Página 116

  116 C 7 Držite peglu iznad sudopere, pritisnite i držite Calc-Clean taster i nežno protr esite peglu. Para i ključala voda poteći će iz grejne ploče. Nečistoće i ljuspice kamenca (ukoliko postoje) će se isprati. 8 Otpustite Calc-Clean taster čim potrošite svu v odu iz posude. Ukoliko pegla i dalje sadrži nečistoće, pono vite ceo proc[...]

 • Página 117

  117 Rešenje Prov er ite kabl za napajanje, utikač, i utičnicu. P odesite regulator na potrebnu temperatur u. Napunite rezer voar za vodu (vidi poglavlje 'Pre upotrebe'). P odesite regulator pare u položaj između 1 i 4 (videti poglavlje 'Upotreba'). Izaberite temper atur u peglanja koja odgovara peglanju parom ( 2 do MAX). P[...]

 • Página 118

  u 4239 000 59313 www .philips.com[...]