Melissa 635-101 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 635-101. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 635-101 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 635-101 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 635-101, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 635-101 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 635-101
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 635-101
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 635-101
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 635-101 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 635-101 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 635-101, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 635-101, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 635-101. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  www .adexi.eu SE Resehårtork ............................................................ 2 DK Rejsehårtørrer ......................................................... 6 NO Reisehårføner ........................................................ 10 FI Ammattikäyttöinen suoristusrauta ........................... . 14 UK T ravel hairdryer ......[...]

 • Página 2

  2 2 3 SE För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya resehårtork ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder den för första gången. Vi r ekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Normal användning av resehårtorken • Felaktig användning av resehårtorken k[...]

 • Página 3

  2 2 3 • Om resehårtorken, sladden eller kontakten är skadad måste den undersökas och, om nödvändigt, repar eras av en auktoriserad reparatör , annars uppstår risk för el-stötar . Försök aldrig att repar era apparaten själv . • Dra ut stickproppen ur vägguttaget vid r engöring. • Undvik att dra i sladden när stickkontakten skal[...]

 • Página 4

  4 4 5 • Man startar resehårtorken genom att ställa av/på-knappen (1) i läge I eller II. I läge I (på vänster sida sett framifrån) arbetar hårtorken med lågt luftflöde. I läge II (på höger sida sett framifrån) arbetar hårtorken med högt luftflöde. • Det avtagbara fönmunstycket (3) ger en koncentrerad luftström. • Stäng av [...]

 • Página 5

  4 4 5 lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar . GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte: • om ovanstående instruktioner inte följs • om apparaten har modifierats • om apparaten har hanterats felaktigt, utsatts för vårdslös behandling eller tagi[...]

 • Página 6

  6 6 7 For at du kan få mest mulig glæde af din nye rejsehårtørr er , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager rejsehårtørr eren i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om rejsehårtørr erens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER Almindelig[...]

 • Página 7

  6 6 7 Ledning, stik og stikkontakt • Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke rejsehårtørr eren, hvis dette er tilfældet, eller hvis den har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde. • Hvis rejsehårtørr eren, ledningen eller stikket er beskadiget, skal rejsehårtørr eren efterses og om n?[...]

 • Página 8

  8 8 9 • Første gang rejsehårtørr eren benyttes, kan der udvikles en lille smule røg. Det skyldes, at et ekstra lag beskyttende olie på varmeelementet varmes op. Dette er ganske normalt og ufarligt og vil forsvinde efter kort tids brug. • Rejsehårtørrer en tændes ved at stille tænd/sluk-knappen (1) i position I eller II. I position I (t[...]

 • Página 9

  8 8 9 gratis aevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer . I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler , du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr . Kontakt forhandleren, distributør en eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal [...]

 • Página 10

  10 10 11 For å få mest mulig glede av reisehårføner en ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av reisehårføner en • Feil bruk av reisehårføner en kan føre til personskader og skade[...]

 • Página 11

  10 10 11 Ledning, støpsel og stikkontakt • Kontroller r egelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk reisehårføner en dersom du oppdager skader , eller dersom den har falt i bakken eller er skadet på annen måte. • Hvis hårføneren, ledningen eller støpselet er skadet, må apparatet kontroller es og om nødvendig repa[...]

 • Página 12

  12 12 13 • Første gangen reisehårføner en brukes, kan det komme litt røyk fra den. Dette skjer fordi det er et lag av beskyttende olje på varmeelementet som varmes opp. Dette er helt normalt og ikke farlig. Røyken vil forsvinne etter at føneren har vært i bruk en kort stund. • Du slår på reisehårføner en ved å sette av/på-knappen [...]

 • Página 13

  12 12 13 I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektr onisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å [...]

 • Página 14

  14 14 15 Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta hiustenkuivaimestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä matkakuivaimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET Matkakuivaimen normaali käyttö • Matkakuivaimen virheellinen käyttö [...]

 • Página 15

  14 14 15 Johto, pistoke ja pistorasia • T arkista virtajohto ja pistoke säännöllisesti, äläkä käytä matkakuivainta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai hiustenkuivain on pudonnut tai muuten vaurioitunut. • Jos matkakuivain, virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran takia tarkistettava [...]

 • Página 16

  16 16 17 • Kytke matkakuivain päälle asettamalla virtapainike (1) asentoon I tai II. Asennossa I (vasemmalla edestä katsottuna) matkakuivain toimii pienellä teholla. Asennossa II (oikealla edestä katsottuna) matkakuivain puhaltaa täydellä teholla. • Irrotettava keskityssuutin (3) auttaa suuntaamaan ilmavirran tarkasti tiettyyn kohtaan. ?[...]

 • Página 17

  16 16 17 paikallisilta viranomaisilta. T AKUUEHDOT T akuu ei ole voimassa, jos • edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu • laitteeseen on tehty muutoksia • laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai se on kärsinyt muita vaurioita • syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta [...]

 • Página 18

  18 18 19 T o get the best out of your new travel hairdryer , please read through these instructions car efully before using it for the first time. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your travel hairdryer . SAFETY MEASURES Normal use of the travel hairdryer •[...]

 • Página 19

  18 18 19 Cord, plug and mains socket • Check regularly that the cor d and plug are not damaged and do not use the travel hairdryer if it is, or if it has been dropped or damaged in any other way . • If the travel hairdryer , cord or plug is damaged, the appliance must be inspected and, if necessary , repaired by an authorised repair engineer , [...]

 • Página 20

  20 20 21 • The first time the travel hairdryer is used, it may give of f a small amount of smoke. This is because an extra layer of protective oil on the heating element is being heated up. This is quite normal and not dangerous, and will disappear after a short period of use. • T o switch on the travel hairdryer , set the on/off button (1) to [...]

 • Página 21

  20 20 21 In accordance with the WEEE dir ective, every member state must ensure corr ect collection, recovery , handling and recycling of electrical and electr onic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of char ge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to [...]

 • Página 22

  22 22 23 Bevor Sie Ihren neuen Reisehaartr ockner erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEISE Normaler Gebrauch des Reisehaartrockners • Der unsachgemäße Gebr[...]

 • Página 23

  22 22 23 • Legen Sie den Reisehaartrockner nicht auf Kleider , Bettdecken usw ., die aus Synthetikstoffen bestehen und daher hitzeempfindlich und leicht entflammbar sind, solange er eingeschaltet oder noch warm ist. • Um V erbrennungen zu vermeiden sollten Sie die heiße Luft nicht direkt in die Augen oder auf besonders empfindliche Hautfläche[...]

 • Página 24

  24 24 25 VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V ergewissern Sie sich, dass die gesamte V erpackung des Reisehaartrockners entfernt wurde. Der Reisehaartrockner verfügt über einen Schalter zum W echseln der Betriebsspannung zwischen 120 und 230 V (4). Der Schalter befindet sich an der Rückseite des Griffs. Bevor Sie den Haartrockner benutzten, sollten Si[...]

 • Página 25

  24 24 25 • Reinigen Sie den Reisehaartrockner mit einem gut ausgewrungenen feuchten T uch mit ein wenig Spülmittel, falls erforderlich. Wischen Sie ihn mit einem tr ockenen T uch wieder ab. • Gelegentlich sollten Sie Staub und Haare mit einer Bürste aus der Luftansaugöffnung entfernen. UMWEL TTIPPS Ein Elektro-/Elektr onikprodukt ist nach Ab[...]

 • Página 26

  26 26 27 GARANTIEBEDINGUNGEN Diese Garantie gilt nicht, • falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden; • falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vor genommen wurden; • falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist; • bei Fehlern, die aufgrund von Fehler n im Leitungsnetz[...]

 • Página 27

  [...]

 • Página 28

  [...]

 • Página 29

  [...]

 • Página 30

  [...]

 • Página 31

  30 30 31 Для использования всех возможностей нового дорожного фена внимательно прочитайте данные инструкции перед его первым использованием. Кроме того, рекомендуется сохранить эти инструкци?[...]

 • Página 32

  32 32 33 • Во избежание ожогов не следует допускать прямого попадания горячего воздуха в глаза или на очень чувствительные участки кожи. Шнур, штепсельная вилка и электророзетка • Регулярно пр?[...]

 • Página 33

  32 32 33 переключатель с помощью обычной отвертки. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ • Ручку дорожного фена (2) можно складывать и раскладывать. Чтобы сложить фен, прижмите ручку к корпусу; чтобы привести фен в рабо?[...]

 • Página 34

  34 34 35 СОВЕТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Если какое-либо электрическое устройство не работает, его следует утилизировать в соответствии с действующими местными правилами и таким образом, что?[...]

 • Página 35

  34 34 35 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ Гарантия является недействительной: • если не выполнялись описанные выше инструкции; • если устройство было вскрыто; • если устройство использовалось ненадлежащи[...]