Melissa 271-006 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 271-006. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 271-006 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 271-006 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 271-006, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 271-006 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 271-006
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 271-006
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 271-006
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 271-006 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 271-006 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 271-006, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 271-006, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 271-006. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  DK Retro-ventilator ............................................................................................................ 2 SE Retro fläkt ..................................................................................................................... 4 NO Retrofan ......................................................................[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om appara - tets funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER Generelt • Forkert brug af ap[...]

 • Página 3

  3 3 SPØRGSMÅL & SV AR Har du spør gsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www .adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på ”Spør gsmål & svar” i menuen ”Forbrugerservice”, hvor de oftest stillede spør gsmål er vist. På vores hj[...]

 • Página 4

  4 4 INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi r ekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER Allmänt • Felaktig användning av apparaten kan leda till pe[...]

 • Página 5

  5 5 GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: • ovanstående instruktioner inte följs • apparaten har modifierats • apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada • fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. FRÅGOR OCH SV AR Om du har några frågor angående anvä[...]

 • Página 6

  6 6 INNLEDNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk, så får du mest mulig glede av den nye ovnen. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved sener e anledninger . SIKKERHETSREGLER Generell informasjon • Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet. • App[...]

 • Página 7

  7 7 GARANTIBETINGELSER Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner: • hvis instruksjonene over ikke følges • hvis apparatet har blitt endret • hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet • hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen På grunn av[...]

 • Página 8

  8 8 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suo- sittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV ALLISUUSTOIMENPITEET Yleistä • Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheutt[...]

 • Página 9

  9 9 T AKUUEHDOT T akuu ei ole voimassa, jos • edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu • laitteeseen on tehty muutoksia • laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita • syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämm[...]

 • Página 10

  10 10 INTRODUCTION T o get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully befor e using it for the first time. W e also re - commend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus. SAFETY MEASURES General • Incorrect use of this appliance may cau[...]

 • Página 11

  11 11 GUARANTEE TERMS The guarantee does not apply: • if the above instructions are not followed • if the appliance has been interfered with • if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suf fered any other form of damage • if faults have arisen as a result of faults in your electricity sup - ply . Due to the [...]

 • Página 12

  12 12 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sor gfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEISE Allgemein • Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu V erletzun- [...]

 • Página 13

  13 13 INFORMA TION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsor gt werden darf, da Elektr o- und Elektronikmüll gesondert entsor gt wer den muss. Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnung[...]

 • Página 14

  14[...]